Iwwert Ais

Mir sinn Fraiwelleger, aus verschiddenen Berufssparten, déi sech zum Ziel gesaat hunn eng A.S.B.L. ze grennen, fir Läid déi ob der Strooss liewen ze verpflegen, wéi och matt hinnen ze kucken fir Sie an déi vier gesinnen Strukturen déi de Staat geschafft huet ze kréien.

Mir sinn och do fir arm Läid, wéi och fir alleng erzéihend Mammen an Pappen. Stroossenenglen, kucken fir jidder engem ze hellefen, déi Hellef brauchen an déi sech hellefen wellen loosen. 

An Zesummen Arbescht matt verschiddenen Staatsinstitutiounen, wéi Doktoren, Educatricen, Assistante Socialen an nach aneren Mattwierkenden.

Fir all Frooen Info um Telefon  24h/24h  7/7 Deeg  691 - 30 80 00

© 2020 Made by Stroossenenglen

​​Call us:

+352 691 30 80 00

Fannt äis och op Facebook

Stroossenenglen ASBL

RBE 190093076 Matr. 2018 61 02275

Address:

72, Route De Gilsdorf L-9234 Diekirch.

Mamer