Stroossenenglen_april_2020-01
Stroossenenglen_april_2020-01

Stroossenenglen_april_2020-03
Stroossenenglen_april_2020-03

Stroossenenglen_april_2020-44
Stroossenenglen_april_2020-44

Stroossenenglen_april_2020-01
Stroossenenglen_april_2020-01

1/33

Hëlleft äis hëllefen.

WEN SINN STROOSSENENGLEN?

Mir sinn Fraiwelleger, aus verschiddenen Berufssparten, déi sech zum Ziel gesaat hunn eng A.S.B.L. ze grennen, fir Läid déi ob der Strooss liewen ze verpflegen, wéi och matt hinnen ze kucken fir Sie an déi vier gesinnen Strukturen déi de Staat geschafft huet ze kréien.

Mir sinn och do fir arm Läid, wéi och fir alleng erzéihend Mammen an Pappen. Stroossenenglen, kucken fir jidder engem ze hellefen, déi Hellef brauchen an déi sech hellefen wellen loosen. 

An Zesummen Arbescht matt verschiddenen Staatsinstitutiounen, wéi Doktoren, Educatricen, Assistante Socialen an nach aneren Mattwierkenden.

Fir all Frooen Info um Telefon  24h/24h  7/7 Deeg  691 - 30 80 00

Mir freeen ais iwwert all Don - Helleft ais hellefen.

Maacht mat! - Gidd mat ais op den Tour. Engageiert Iech sozial fir deene Matmensche ze hellefen, deene et net sou gudd ergeht.

Äis Englen sinn fir Läit ob der Strooss  wéi och äis manner bemëttelt Famillen, do.